Algemene voorwaarden

1 Algemeen

wozenbelastingbezwaar.nl heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover wozenbelastingbezwaar.nl met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.  3. Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij wozenbelastingbezwaar.nl deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

3  Aansprakelijkheid en reclame

1. Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van wozenbelastingbezwaar.nl, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van wozenbelastingbezwaar.nl geldt deze beperking uiteraard niet.

2. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart wozenbelastingbezwaar.nl tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.

3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan wozenbelastingbezwaar.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

4 Opdrachten

1. Een opdracht wordt eerst geacht door wozenbelastingbezwaar.nl te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat wozenbelastingbezwaar.nl met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door wozenbelastingbezwaar.nl

3. Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is wozenbelastingbezwaar.nl gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van wozenbelastingbezwaar.nl voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is wozenbelastingbezwaar.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

4. wozenbelastingbezwaar.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.

5  Gegevensverstrekking

1.De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan wozenbelastingbezwaar.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan wozenbelastingbezwaar.nl worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan wozenbelastingbezwaar.nl zijn verstrekt, heeft wozenbelastingbezwaar.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2. wozenbelastingbezwaar.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wozenbelastingbezwaar.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor wozenbelastingbezwaar.nl kenbaar hoorde te zijn.

6 Intellectuele eigendom

Verstrekte opdrachten worden door wozenbelastingbezwaar.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart wozenbelastingbezwaar.nl tegen aanspraken van derden dienaangaande. wozenbelastingbezwaar.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van wozenbelastingbezwaar.nl  niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart wozenbelastingbezwaar.nl van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

7 Declaratie

1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigt met het aantal aan de opdracht bestede uren, verschotten en omzetbelasting. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend aan de cliënt / opdrachtgever.

2. De declaratie vindt periodiek plaats in door wozenbelastingbezwaar.nl te bepalen termijnen.

8 No cure No pay

1. Opdrachtgever/cliënt en wozenbelastingbezwaar.nl kunnen overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay. Dit wordt bevestigd in de opdrachtbevestiging.

2. In afwijking van het gestelde in artikel 7 bedraagt de hoogte van de vergoeding maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan cliënt/opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.

3. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de kosten dat door een overheidsorgaan is overgemaakt op zijn/haar bankrekening in het kader van door wozenbelastingbezwaar.nl in opdracht van opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden binnen twee weken na ontvangst te storten op een door wozenbelastingbezwaar.nl aangewezen bankrekening.

4. Indien een opdracht door wozenbelastingbezwaar.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van wozenbelastingbezwaar.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

5. wozenbelastingbezwaar.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

6. Indien wozenbelastingbezwaar.nl schade lijdt tengevolge van handelingen van opdrachtgever/clïent in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden,vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay en is opdrachtgever/cliënt de vergoeding zoals berekend op basis van artikel 7 verschuldigd aan wozenbelastingbezwaar.nl.

7. Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door wozenbelastingbezwaar.nl ingediende verzoek of bezwaarschrift, kan wozenbelastingbezwaar.nl namens opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan wozenbelastingbezwaar.nl.

9 Betaling

Facturen van wozenbelastingbezwaar.nl dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te zijn betaald op de door wozenbelastingbezwaar.nl aangegeven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt/opdrachtgever, na daartoe ten minste éénmaal door wozenbelastingbezwaar.nl te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de cliënt/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van wozenbelastingbezwaar.nl de (hogere) werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. wozenbelastingbezwaar.nl is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die wozenbelastingbezwaar.nl ten behoeve van de cliënt onder zich heeft. De cliënt/opdrachtgever machtigt hierbij wozenbelastingbezwaar.nl aan deze verrekening mee te werken wozenbelastingbezwaar.nl is bevoegd de teruggave of afgifte van alle in het kader van de opdracht onder zich bevindende gegevens en bescheiden van cliënt/opdrachtgever op te schorten totdat cliënt/opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens wozenbelastingbezwaar.nl heeft voldaan. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van cliënt/opdrachtgever daartoe voldoende aanleiding geven, is wozenbelastingbezwaar.nl gerechtigd van hem te verlangen dat hij onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt op een door wozenbelastingbezwaar.nl te bepalen wijze en/of dat hij een voorschot geeft. Gezamenlijke cliënten/opdrachtgevers zijn hoofdelijk verbonden de verplichtingen als opdrachtnemer na te komen.

10 Geheimhouding

1. wozenbelastingbezwaar.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan wozenbelastingbezwaar.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan wozenbelastingbezwaar.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

2. wozenbelastingbezwaar.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de wozenbelastingbezwaar.nl en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Neem contact op

Bedankt voor uw bericht. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Not readable? Change text.